Norske landskapsarkitekters forening arrangerer


Høstkonferanse i Tromsø
21.september 2012

I St. melding nr. 7 setter regjeringen fokus på å «styrke Norges posisjon i nord……Vi skal ivareta norske interesser, styrke grunnlaget for verdiskapning, sikre en bærekraftig forvaltning av miljøet, utnytte ressursene på en god måte og forsterke nærvær og samarbeid i nord».

Årets høstkonferanse tar utgangspunkt i det nordlige landskapet og pågående endringsprosesser.

Hvilke konsekvenser og betydning har endringsprosessene for landskapsarkitektfaget?

Stikkord for konferansen er:

Målgruppen for konferansen er landskapsarkitekter, arkitekter, samfunnsplanleggere, forvaltningen på kommunalt og statlig nivå, universitetet og alle andre med interesse for landskapsarkitekturfaget. Konferansen holdes i Kulturhuset, 21.9, med kontaktutvalgsmøtet for lokalavdelingsrepresentantene 22.9. Følg med på www.landskapsarkitektur.no!

Velkommen til Tromsø!